Hlavicka

Činnosti výchovného poradce

S čím je možné obracet se na výchovnou poradkyni?

Standardní činnosti výchovného poradce jsou dány Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v příloze č. 3, z níž vyjímáme:
Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační.

Poradenské činnosti:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků - ve spolupráci s třídním učitelem
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními - střediskem výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce
  • poskytování služeb kariérového poradenství žákům - cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Metodické a informační činnosti:

  • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků
  • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích, možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
  • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

V uvedených oblastech je možné obracet se na výchovnou poradkyni v době konzultačních hodin v pondělí 7:30 - 7:55, středa 7.30 - 7.55 hodin. Ostatní dny po telefonické nebo e-mailové domluvě.

Kontakt: sylva.hradecna@skolastrelice.cz


Aktualizováno: 15.03.2022 21:35:23
Aktualizoval: Dubčák Radim